กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนพดล มีหนองน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2