กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ
ครู คศ.2

นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์
ครู คศ.1

นายนพดล มีหนองน้ำ
ครูผู้ช่วย