กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพดล มีหนองน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2