กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ
ครู คศ.2

นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2

นายภัทรพล เมฆพินธุ์
ครู คศ.1

ธิดารัตน์ รอดเขียว
ครูผู้ช่วย