กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรพล เมฆพินธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ธิดารัตน์ รอดเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2