กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรพล เมฆพินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอันชฎา พอใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3