กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอณันสรณ์ เทียนจรัสคุณ
ครู คศ.2

นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ
ครู คศ.2