กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย
ครูผู้ช่วย