กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2