กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภัสสร พลสมบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

กิ่งสุคนธ์ ทองมหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1