พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่...

...................................................................................................................................


พันธกิจ 


"   "

 

...................................................................................................................................


 เป้าหมาย


"   "

 

...................................................................................................................................

 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ส่งเสริมให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นดนตรีตามความสนใจ

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

7. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

8. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้