กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร
ครู คศ.2

นางจิตรา มีสวนทอง
พนักงานราชการครู

นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์
พนักงานราชการครู