กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางจิตรา มีสวนทอง
พนักงานราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์
พนักงานราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3