กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร
ครู คศ.2

นางจิตรา มีสวนทอง
พนักงานราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์
พนักงานราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3