กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร
ครู คศ.2

นายภัทรพล เมฆพินธุ์
ครูผู้ช่วย

นางจิตรา มีสวนทอง
พนักงานราชการครู

นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์
พนักงานราชการครู