กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา ศรีประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด
ครูผู้ช่วย