กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวาสนา ศรีประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

พรทิพย์ พ่วงแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2