กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พรทิพย์ พ่วงแตง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางวาสนา ศรีประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3