ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสู่ชนบทในรูปแบบโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในปีการศึกษา  2531  โรงเรียนคลองลานวิทยาโดย  นายวินัย  อิสระธานันท์  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนั้น  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น  จึงจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น  และมีการพัฒนาให้ความรู้สร้างความเจริญให้แก่ชุมชนตามลำดับดังนี้  ปีการศึกษา  2531 ภาคเรียนที่ 1 มีการจัดตั้งหน่วยเรียนที่  โรงเรียนนิยมราษฎร์  ซึ่งห่างจากโรงเรียนคลองลานวิทยาเป็นระยะ 14 กิโลเมตร โดยมี นายวินัย สีกิ และนายสมบูรณ์  ทองใยบัว  เดินทางมาทำหน้าที่สอนนักเรียน   ภาคเรียนที่ 2   ผู้ปกครองนักเรียน   และคณะกรรมการสถานศึกษาของหมู่บ้านมอสมบูรณ์ ได้เข้าพบนายวินัย  อิสระธานันท็  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองลานวิทยา  ขอให้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่  บ้านมอสมบูรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนนิยมราษฎร์  3 กิโลเมตร  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านมอสมบูรณ์และเป็นชุมชนที่ใหญ่กว่าดังนั้นจึงมีการ       ย้ายหน่วยการเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อปลัดริ้ว จิตศรีโล เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์  และนายอำนวย  นัยวิรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่  189  ใช้เป็นอาคารสถานที่กับทั้งให้บุคลากรมาช่วยสอนบางรายวิชา     

                  ปีการศึกษา  2532  มีจำนวนนักเรียน  90  คน  จัดห้องเรียน  1 - 1 - 0  ครูประจำการ  2  คน  นักการ  ภารโรง  1 คน โรงเรียนคลองลานวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ได้จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่  189  เป็นผู้ดูแลสาขา

                  ปีการศึกษา  2533  จำนวนนักเรียน  151  คน  ครูประจำการ  3  คน  โรงเรียนคลองลานวิทยาได้มอบหมายให้นายวีรยุทธ  สุขไมตรี  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขา                                                      

                   ปีการศึกษา  2534  มีจำนวนนักเรียน  151  คนมีครูประจำการ 5  คน  จัดห้องเรียน  1 - 1 - 1 ในภาคเรียนที่ 2โรงเรียนได้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาคือ  นายวิรัตน์  สระศรีแสง  เนื่องจากหัวหน้าสาขาคนเดิมถูกปองร้ายและในช่วงปลายปีนั้น  ได้มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นครั้งแรก  เพื่อให้เป็นที่รู้จักของชุมชน

                   ปีการศึกษา  2535 จำนวนนักเรียน  118  คน ครูประจำการ  5  คน  วันที่  13  กรกฎาคม  2535  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา  นายวินัย  อิสระะธานันท์  ได้แต่งตั้งให้  นายอะนน  บัวลม     ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขามอสมบูรณ์  เนื่องจากหัวหน้าสาขาคนเดิมให้ถูกออกจากราชการ           นายอะนน  บัวลม ไปประสานงานกับผู้นำชุมชน ได้แก่ นายประจิม กลิ่นเรณู  นายนเรศ  พึ่งประยูร  สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปรีชา  มุสิกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ติดต่อขอรับบริจาคที่ดินจาก  นายสุเทพ  จันทราวิโรจน์  ได้ยกที่ดินพื้นที่ไร่อ้อยซึ่งห่างจากถนนลาดยาง  800  เมตร  ให้จำนวน  30  ไร่  ต่อมา นายวีระ  เพ็งศิริ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา  และได้รับบริจาคที่ดินจากคณะกรรมการวัดมอมะนาวจำนวน 20 ไร่  และชาวบ้านได้บริจาคเพิ่มอีก 5 ไร่ 54 ตารางวา  คณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด ลงความเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะอยู่ติดถนนลาดยาง                                

                    ปีการศึกษา 2538 มีจำนวนนักเรียน 318 คน ครูประจำการจำนวน 10 คน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพล ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และ นายยงยุทธ  อินทร์สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย ได้มีการย้ายโรงเรียนบ้านมอ-สมบรูณ์มิตรภาพที่ 189 มาอยู่ที่ หมู่บ้านมอมะนาว หมู่ที่ 6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  ในวันที่ 29  ตุลาคม  2538                     

                     ปีการศึกษา   2539   ได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายแพทย์ปรีชา  มุสิกุล  นายเรืองวิทย์   ลิกค์ ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรให้การดูแล  จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสักงามวิทยา   เมื่อวันที่  30  เมษายน  2539  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายอะนน  บัวลม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสักงามวิทยา โดยมีนักเรียนจำนวน  394 คน  ครูประจำการ  10 คน นักการภารโรง 1 คน จัดห้องเรียนแบบ 3 - 5 - 3  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค                        

                     ปีการศึกษา 2541 ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก มีนักเรียนจำนวน 486 คน ครูประจำการ 12 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน นักการภารโรง 2 คนจัดห้องเรียนแบบ 4 - 3 - 2 - 2 - 0 - 0                   

                     ปัจจุบันโรงเรียนสักงามวิทยา   ตั้งอยู่   เลขที่  1   หมู่   6  ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่   25 ไร่ 54 ตารางวา  เป็นโรงเรียนสหศึกษามีข้าราชการครูทั้งสิ้น 16 คน พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง    2 คน  จัดการศึกษาเป็น  2 ระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  6 ห้องเรียน และ มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 9 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  405 คน โดยมี นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน