ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 247013
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 247018
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 247018
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 247017
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 247023
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 247006
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 247029
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 247757
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 247146
วิชาการ
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 246981
คำร้องขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 246993
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 246964
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 246959
คำร้องขอปพ1สูญหาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 246973
วผ3สาเหต0รมส Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 247015
วผ1คะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 246969
วผ2รายงานมส Word Document ขนาดไฟล์ 24.74 KB 246976
วผ4แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 39.57 KB 246968
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 246965
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 247035
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 247022
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 247051
งานปกครอง
พฐ.23 นร.ไม่มีตัวตนในพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.59 KB 247011
พฐ 17 นร.ขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.43 KB 247026
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 247031
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 247028
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 247091
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 247026
เอกสารการเงิน
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 247021
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 246985
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 29.45 KB 247183
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 247052
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 247081
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 247006
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 246997
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 247009
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 247006
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 246998
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 247003
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 246991
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 247010
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 247003