ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146410
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 146435
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 146496
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 146619
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 146779
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 146438
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 146688
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 147220
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 146828
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 146749
วิชาการ
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 146738
คำร้องขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 146626
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 146724
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 146356
คำร้องขอปพ1สูญหาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 146396
วผ3สาเหต0รมส Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 146513
วผ1คะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 146590
วผ2รายงานมส Word Document ขนาดไฟล์ 24.74 KB 146438
วผ4แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 39.57 KB 146740
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 146376
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 146802
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 146664
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 146579
งานปกครอง
พฐ.23 นร.ไม่มีตัวตนในพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.59 KB 146652
พฐ 17 นร.ขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.43 KB 146821
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 146676
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 146723
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 146519
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 146597
เอกสารการเงิน
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 146688
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 146478
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146430
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 146706
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146599
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 146792
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 146703
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 146579
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 146470
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 146710
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 146744
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 146775
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 146668
>โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 146514