กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสรวีย์ ฟักทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุดสวาท ฐานะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสรรค์ไพรสิฐ วงศ์ชมภู
ครูอัตราจ้าง