กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสรวีย์ ฟักทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสรรค์ไพรสิฐ วงศ์ชมภู
ครูอัตราจ้าง

ภูมิศักดิ์ คันธะชมภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น