กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
ครู คศ.1

นายสรรค์ไพรสิฐ วงศ์ชมภู
ครูอัตราจ้าง