กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสรวีย์ ฟักทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุดสวาท ฐานะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสรรค์ไพรสิฐ วงศ์ชมภู
ครูอัตราจ้าง