กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชิษณุชา ไชยวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2