กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร
ครู คศ.1