กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร
ครู คศ.1

นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย