กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชิษณุชา ไชยวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธีรวัต โตแก้ว
ครูผู้ช่วย