คณะผู้บริหาร

นายอภิชาติ อาบเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา