กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร
ครู คศ.1

นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง
ครู คศ.1