กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายปฏิพัทธ์ กุลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพัตรา โคว้มณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2