พุทธสุภาษิต

สิกฺข กาโม ภวํ โหตุ ( ผู้ใคร่ในการศึกษาคือผู้เจริญ)

สีประจำโรงเรียน      

เทา - แดง  ; สีเทา หมายถึง เชาว์ปัญญาและผู้มีความรู้

สีแดง หมายถึง มุ่งมั่น เข้มแข็ง และอดทน

สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ต้นสัก หมายถึง ความสงบร่มเย็น ความแข็งแรง มีคุณค่า

โรงเรียนสักงามวิทยา

1 หมู่ 6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ก่อตั้งจากความต้องการของชุมชน ในปีการศึกษา 2531

มีพัฒนาการตามลำดับต่อไปนี้

การศึกษา 2531  

เป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนคลองลานวิทยา

ภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนนิยมราษฎร์

ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 

ปีการศึกษา 2535     

วันที่ 13 กรกฎาคา 2535 นายอะนน บัวลม

รับบริจาคที่ดินจากคณะกรรมการวัดมอมะนาว จำนวน 20 ไร่

ชาวบ้านได้บริจาคเพิ่มอีก 5 ไร่ 54 ตารางวา รวมมีพื้นที่  25  ไร่  54   ตารางวา

ปีการศึกษา 2538    

วันที่ 29 ตุลาคม 2538 ย้ายโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

มาอยู่ที่หมู่บ้านมอมะนาว หมู่ 6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2539      

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง 

เป็นโรงเรียนสักงามวิทยาและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง

ให้ นายอะนน บัวลม    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสักงามวิทยา

เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2552

นายฐานวัฒน์  เศรษฐีธีรยศ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีจำนวนนักเรียน 394  คน  มีข้าราชการครู 17 คน 

พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 2 คน

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2553

นายฐานวัฒน์  เศรษฐีธีรยศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

มีจำนวนนักเรียน 409  คน  ข้าราชการครู 17 คน 

พนักงานราชการ 3 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. โดยได้ผลการรับรอง

ระดับ "ดีมาก" 7 มาตรฐาน ซึ่งได้แก่มาตรฐานที่ 1,2,3,6,8,10 และ 14

ระดับ "ดี" 7 มาตรฐาน ซึ่งได้แก่มาตรฐานที่ 4,5,7,9,11,12และ 13

 

กลับหน้าหลัก