คณะผู้บริหาร

นายอภิชาติ อาบเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบัติ แป้นตระกูล
ครู คศ.3