ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 189609
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 189610
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 189610
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 189609
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 189614
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 189599
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 189620
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 190296
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 189741
วิชาการ
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 189572
คำร้องขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 189581
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 189557
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 189551
คำร้องขอปพ1สูญหาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 189563
วผ3สาเหต0รมส Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 189607
วผ1คะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 189557
วผ2รายงานมส Word Document ขนาดไฟล์ 24.74 KB 189569
วผ4แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 39.57 KB 189559
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 189553
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 189624
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 189613
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 189639
งานปกครอง
พฐ.23 นร.ไม่มีตัวตนในพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.59 KB 189601
พฐ 17 นร.ขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.43 KB 189612
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 189612
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 189621
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 189670
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 189618
เอกสารการเงิน
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 189612
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 189578
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 29.45 KB 189766
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 189642
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 189672
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 189602
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 189593
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 189602
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 189600
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 189590
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 189596
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 189584
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 189603
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 189597