ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 43
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 41
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 39
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 41
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 41
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 40
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 42
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 40
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 57
วิชาการ
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.89 KB 34
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 42
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 45
1แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 43
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 45
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 43
ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ Word Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 42
แบบคำร้องขอแก้ 0 และแบบแจ้งผลสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 43
แบบคำร้องลาออกหรือย้ายสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.47 KB 43
แบบฟอร์มพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 41
แบบแจ้ง มส Word Document ขนาดไฟล์ 33.88 KB 51
แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 38
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 40
แก้ 0,ร,มส นักเรียน 60
งานปกครอง
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 38
เอกสารการเงิน
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 8
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 11
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 29.32 KB 29
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 13
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 16
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 33
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 23
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 28
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 20
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 22
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 20
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 17
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 16
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 23