ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 142
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 142
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 144
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 141
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 144
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 134
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 148
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 656
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 176
วิชาการ
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 97
คำร้องขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 102
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 90
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 87
คำร้องขอปพ1สูญหาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 98
วผ3สาเหต0รมส Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 130
วผ1คะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 87
วผ2รายงานมส Word Document ขนาดไฟล์ 24.74 KB 98
วผ4แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 39.57 KB 94
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 85
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 150
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 146
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 171
งานปกครอง
พฐ.23 นร.ไม่มีตัวตนในพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.59 KB 132
พฐ 17 นร.ขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.43 KB 132
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 135
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 154
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 171
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 144
เอกสารการเงิน
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 131
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 111
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 29.45 KB 289
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 170
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 201
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 139
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 128
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 134
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 130
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 122
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 132
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 122
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 133
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 130