ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Onet55-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 341.16 KB 86
O-net ม.6/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 84
O-net ม.3/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 78
ผลสัมฤทธิ์ 2/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.5 KB 83
ผลสัมฤทธิ์ 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.5 KB 83
ผลสัมฤทธิ์ 2/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 341.5 KB 82
ผลสัมฤทธิ์ 1/58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 88
แบบ พฐ.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 106
SAR /2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 100
วิชาการ
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 38
คำร้องขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 31
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 32
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 28
คำร้องขอปพ1สูญหาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 29
วผ3สาเหต0รมส Word Document ขนาดไฟล์ 22.96 KB 48
วผ1คะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 30
วผ2รายงานมส Word Document ขนาดไฟล์ 24.74 KB 36
วผ4แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 39.57 KB 38
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 28
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 93
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.31 KB 86
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 96
งานปกครอง
พฐ.23 นร.ไม่มีตัวตนในพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.59 KB 52
พฐ 17 นร.ขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.43 KB 64
แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนออกกลางคัน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 54
พฐ 23 รับรองนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 17.48 KB 89
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 92
แบบบันทึกการลา Word Document ขนาดไฟล์ 652 KB 87
เอกสารการเงิน
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 55
เบิกการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 50
แบบขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 29.36 KB 155
ขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 76
เอกสารเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 102
อบรมคูปองพัฒนาครู
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 79
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 21.52 KB 67
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 74
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.56 KB 65
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 63
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.9 KB 68
งานบุคคล
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 59
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 64
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 67